Aviso legal

O sitio web www.dativic.com é propiedade de Dativic S.L. (en adiante, Dativic), con domicilio a efectos de notificacións no Pol. Ind. Porto do Molle. Nave 7A. 36350 Nigrán (Pontevedra), CIF núm. B70460423, e enderezo de correo electrónico info@dativic.com, e a través do mesmo proporciónase información sobre as súas actividades e/ou servizos.

O acceso e uso do sitio web atribúe ao que o realiza a condición de “Usuario” e implica a aceptación íntegra, expresa e sen reservas das presentes condicións xerais, vixentes no momento do acceso. Se o usuario non comprendera na súa totalidade as presentes condicións de uso ou non estivera de acordo cas mesmas, absterase de utilizar e operar a través deste sitio web. As presentes condicións xerais rixen única e exclusivamente o uso do sitio web de Dativic por parte dos usuarios que accedan e/ou naveguen por www.dativic.com. As presentes condicións xerais expóñense en todas e cada unha das páxinas do sitio web dativic.com, para que os usuarios poidan lelas, imprimilas e arquivalas.

PRIMEIRA.- CONDICIÓNS DE ACCESO E USO.

A utilización do sitio web de Dativic é gratuita e non require o previo rexistro do usuario. Naqueles casos nos que o acceso e/ou uso de determinados servizos e/ou contidos requerisen o rexistro ou subscripción dos usuarios, será necesario que estes acepten previamente a correspondente Política de Privacidade e as Condicións Xerais específicas, non sendo posible o acceso aos mesmos sen devandita aceptación.

As condicións de acceso e uso do presente sitio web réxense estrictamente pola legalidade vixente e polo principio de boa fe, comprometéndose o usuario a realizar un bo uso da web. Quedan prohibidos todos os actos que vulneren dereitos ou intereses de terceiros (dereito á intimidade, protección de datos, propiedade intelectual, etc.), ou a legalidade vixente

Dativic prohíbe expresamente: 

  • Realizar accións que poidan producir no sitio web ou a través do mesmo, por calquer medio, calquer tipo de dano aos sistemas de Dativic ou a terceiros.
  • Realizar sen a debida autorización calquer tipo de publicidade ou información comercial directamente ou de forma encuberta, o envío de correos masivos (“spaming“) ou envío de grandes mensaxes co fin de bloquear servidores da red (“mail bombing“).

O usuario comprométese a non utilizar o sitio web, nin os contidos ou información e/ou os servizos que se ofrecen no mesmo para a realización de actividades contrarias á lei e a respectar en todo momento as presentes condicións xerais.

Dativic poderá interromper en calquera momento o acceso ao seu sitio web si detecta un uso contrario á legalidade, a boa fe ou ás presentes condicións xerais.

SEGUNDA.- CONTIDOS.

Os contidos incorporados neste sitio web foron elaborados e incluídos por Dativic, utilizando fontes internas e externas, de tal modo que Dativic únicamente faise responsable polos contidos elaborados de forma interna.

Dativic resérvase o dereito a modificar en calquera momento os contidos existentes no seu sitio web. Dativic non asegura nin se responsabiliza do correcto funcionamento dos enlaces a sitios web de terceiros que figuren en dativic.com.

Ademais, a través do sitio web dativic.com, poden poñerse a disposición dos usuarios, servizos gratuitos e/ou de pago ofrecidos por terceiros alleos, os cales rexeranse polas condicións particulares de devanditos servizos. Dativic non garante en ningún caso a veracidad, exactitude ou actualidade dos contidos e servizos ofrecidos por terceiros e queda expresamente exonerado de calquera tipo de responsabilidade polos danos e prexuízos que poidan derivarse da falta de exactitude destes contidos e servizos.

TERCEIRA.- RESPONSABILIDADE.

Dativic en ningún caso será responsable de: 

  • Os fallos e incidencias que puideran producirse nas comunicacións, borrado ou transmisións incompletas de maneira que non se garantiza que os servizos do sitio web estén constantemente operativos.
  • Da produción de calquer tipo de dano que os usuarios ou terceiros puidesen ocasionar no sitio web.
  • Da fiabilidade e veracidade das informacións introducidas por terceiros no sitio web, ben directamente, ben a través de enlaces ou links.

Dativic reservase o dereito a suspender o acceso sen previo aviso de forma discrecional e con carácter definitivo ou temporal ata o aseguramento da efectiva responsabilidade dos danos que puideran producirse.

Dativic colaborará e notificará á autoridade competente as incidencias anteriormente indicadas no momento no que tenga coñecemento fidedigno de que os danos acontecidos constitúan calquer tipo de actividad ilícita.

CUARTA.- DEREITOS DE AUTOR E MARCA

Dativic é unha marca rexistrada. Queda prohibida a utilización allea, por calquera medio, da marca Dativic, que inclúe tanto o nome como o logotipo, salvo consentimento expreso de Dativic. Quedan reservados todos os dereitos.

Do mesmo xeito, os contidos propios, a programación e o deseño do sitio web dativic.com atópase plenamente protexido polos dereitos de autor, quedando expresamente prohibida toda reprodución, comunicación, distribución e transformación dos referidos elementos protexidos, salvo consentimento expreso de Dativic.

Dativic pode utilizar fontes externas para a elaboración dos seus contidos e establecer links ou hiperenlaces a artigos ou informacións de terceiros citando sempre a fonte. O lexítimo titular dos dereitos de autor das informacións así incluídas poderá solicitar en calquera momento a eliminación dos referidos contidos.

Os materiais tanto gráficos como escritos enviados polos usuarios a través dos medios que se poñen á súa disposición no sitio web son propiedade do usuario quen afirma ao envialos a súa lexítima autoría e cede os dereitos de reprodución e distribución ao Dativic.

QUINTA.- XURISDICIÓN E LEI APLICABLE

As presentes condicións xerais réxense pola lexislación española. Son competentes para resolver toda controversia ou conflito que se derive das presentes condicións xerais os Xulgados de Vigo, renunciando expresamente o usuario a calquera outro fuero que puidese corresponderlle.

SEXTA.- MISCELÁNEA.

No caso de que calquera cláusula do presente documento fose declarada nula, as demais cláusulas seguirán vigentes e interpretaranse tendo en conta a vontade das partes e a finalidade mesma das presentes condicións. Dativic poderá non exercitar algún dos dereitos e facultades conferidos neste documento o que non implicará en ningún caso a renuncia aos mesmos, salvo recoñecemento expreso por parte de Dativic.