Política de privacidade

Protección de datos de carácter persoal según  RGPD

Dativic, S.L., en aplicación da normativa vixente en materia de protección de datos de carácter persoal, informa que os datos persoais que se recollen a través dos formularios do Sitio web: dativic.com, inclúense nos ficheros automatizados específicos de usuarios dos servizos de Dativic, S.L. A recolleita e tratamento automatizado dos datos de carácter persoal ten como finalidade o mantemento da relación comercial e o desempeño de tarefas de información, formación, asesoramiento e outras actividades propias de Dativic, S.L.

Estes datos únicamente serán cedidos a aquelas entidades que sexan necesarias co único obxectivo de dar cumprimento á finalidade anteriormente exposta. Dativic, S.L. adopta as medidas necesarias para garantir a seguridade, integridade e confidencialidade dos datos conforme ao disposto no Reglamento (UE) 2016/679 do Parlamento Europeo e do Consello, de 27 de abril de 2016, relativo á protección das persoas físicas no que respecta ao tratamento de datos persoais e á libre circulación dos mesmos. O usuario poderá en calquera momento exercitar os dereitos de acceso, oposición, rectificación, cancelación, limitación e portabilidade recoñecidos no citado Reglamento (UE). O exercicio destes dereitos pode realizalo o propio usuario a través de email a: info@dativic.com ou na dirección: Poligono Porto do Molle, Nave 7A, C.P. 36350 – Nigran (Pontevedra). O usuario manifesta que todos os datos facilitados por el son certos e correctos, e comprométese a mantelos actualizados, comunicando os cambios a Dativic, S.L.

Finalidade do tratamento dos datos personales: Con qué finalidade trataremos os teus datos persoais?

En Dativic, S.L. trataremos os teus datos persoais recabados a través do Sitio Web: dativic.com, cas seguintes finalidades:

  1. Envío de información solicitada a través dos formularios dispostos en dativic.com.
  2. Remitir boletíns mediante correo electrónico, así como comunicacións comerciais de promocións e/ou publicidade de dativic.com e do sector.

Recordámosche que podes opoñerche ao envío de comunicacións comerciais por calquera vía e en calquera momento, remitindo un correo electrónico á dirección anteriormente indicada. Os campos de devanditos rexistros son de cumplimentación obligatoria, sendo imposible realizar as finalidades expresadas se non se aportan eses datos.

Por canto tempo se conservan os datos persoais recabados?

Os datos persoais proporcionados conservaranse mentres se manteña a relación comercial ou non solicites a súa supresión e durante o prazo polo cal puidesen derivarse responsabilidades legais polos servizos prestados.

Lexitimación: O tratamento dos teus datos realízase coas seguintes bases xurídicas que lexitiman o mesmo:

  1. A solicitude de información e/ou a contratación dos servizos de Dativic, S.L., cuxos términos e condicións poñeranse á túa disposición en todo caso, de forma previa a unha eventual contratación.
  2. O consentimento libre, específico, informado e inequívoco, en tanto que che informamos poñendo á túa disposición a presente política de privacidad, que trala lectura da mesma, en caso de estar conforme, podes aceptar mediante unha declaración ou unha clara acción afirmativa, como o marcado dunha casilla disposta ao efecto.

No caso de que non nos facilite os teus datos ou o fagas de forma errónea ou incompleta, non poderemos atender a súa solicitude, resultando do todo imposible proporcionarche a información solicitada ou levar a cabo a contratación dos servizos.

Destinatarios: Os datos non se comunicarán a ningún terceiro alleo a Dativic, S.L., salvo obligación legal.

Como encargados de tratamento, temos contratados aos seguintes proveedores de servizos, habéndose comprometido ao cumprimento das disposicións normativas, de aplicación en materia de protección de datos, no momento da súa contratación:

  • Aos fabricantes, Servizos técnicos e/ou mayoristas no caso de garantías ou reparaciones. A aquelas empresas transportistas que poidan ter encargado o envío aos clientes dos pedidos correspondentes. Estes destinatarios poden estar situados dentro do territorio español como en fóra do mesmo, en función do produto e/ou servizo adquirido.
  • Nos supostos legalmente establecidos, como é o caso das Forzas e Corpos de Seguridade.
  •  Ás Oficina de consumidores e usuarios no caso de existir algunha reclamación.
  • Ás administracións públicas ás que tengamos que facilitar información con motivo do cumplimento das nosas obligacións legais.

Datos recopilados por usuarios dos servizos

Nos casos nos que o usuario inclúa ficheros con datos de carácter persoal nos servidores de aloxamento compartido, Dativic, S.L. non se fai responsable do incumplimiento por parte do usuario da RGPD.

Retención de datos en conformidade á LSSI

Dativic, S.L. informa de que, como prestador de servizo de aloxamento de datos e en virtude do establecido na Lei34/2002 de 11 de xullo de Servizos da Sociedade da Información e de Comercio Electrónico (LSSI), retén por un periodo máximo de 12 meses a información imprescindible para identificar a orixe dos datos aloxados e o momento en que se iniciou a prestación do servizo. A retención destes datos non afecta ao segredo das comunicacións e só poderán ser utilizados no marco dunha investigación criminal ou para a salvaguardia da seguridade pública, poñéndose a disposición dos xuíces e/ou tribunais ou do Ministerio que así os requira. A comunicación de datos ás Forzas e Corpos do Estado farase en virtude ao disposto na normativa sobre protección de datos persoais.

Dereitos da propiedad intelectual dativic.com

Dativic, S.L. é titular de todos os dereitos de autor, propiedade intelectual, industrial, “know how” e cantos outros dereitos gardan relación cos contidos do sitio web dativic.com e os servizos ofertados no mesmo, así como dos programas necesarios para o seu implementación e a información relacionada. Non se permite a reprodución, publicación e/ou uso non estrictamente privado dos contidos, totais ou parciais, do sitio web dativic.com sen o consentimento previo e por escrito.

Propiedade intelectual do software

O usuario debe respectar os programas de terceiros postos á súa disposición por Dativic, S.L., aínda sendo gratuitos e/ou de disposición pública.

Dativic, S.L. dispón dos dereitos de explotación e propiedade intelectual necesarios do software.

O usuario non adquire dereito algún ou licenza polo servizo contratado, sobre o software necesario para a prestación do servizo, nin tampouco sobre a información técnica de seguimiento do servizo, excepción feita dos dereitos e licenzas necesarios para o cumprimento dos servizos contratados e únicamente durante a duración dos mesmos. Para toda actuación que exceda do cumprimento do contrato, o usuario necesitará autorización por escrito por parte de Dativic, S.L., quedando prohibido ao usuario acceder, modificar, visualizar a configuración, estrutura e ficheiros dos servidores propiedade de Dativic, S.L., asumindo a responsabilidade civil e penal derivada de calquera incidencia que se puidese producir nos servidores e sistemas de seguridade como consecuencia directa dunha actuación neglixente ou maliciosa pola súa banda.

Propiedad intelectual dos contidos aloxados

Prohíbese o uso contrario á lexislación sobre propiedade intelectual dos servizos prestados por Dativic, S.L. e, en particular de:

A utilización que resulte contraria ás leis españolas ou que infrinxa os dereitos de terceiros.

A publicación ou a transmisión de calquera contido que, a xuízo de Dativic, S.L., resulte violento, obsceno, abusivo, ilegal, racial, xenófobo ou difamatorio.

Os cracks, números de serie de programas ou calquera outro contido que vulnere dereitos da propiedade intelectual de terceiros.

A recolleita e/ou utilización de datos persoais doutros usuarios sen o seu consentimento expreso ou contraviniendo o disposto na Lei Orgánica 15/1999, de 13 de decembro, de Protección de Datos de Carácter Persoal.

A utilización do servidor de correo do dominio e das direccións de correo electrónico para o envío de correo masivo non desexado.

O usuario ten toda a responsabilidade sobre o contido do seu web, a información transmitida e almacenada, enlaces de hipertexto, as reivindicacións de terceiros e as accións legais en referencia a propiedade intelectual, dereitos de terceiros e protección de menores.

O usuario é responsable respecto de as leis e reglamentos en vigor e as regras que teñen que ver co funcionamento do servizo online, comercio electrónico, dereitos de autor, mantemento da orde pública, así como principios universais de uso de Internet. O usuario indemnizará a Dativic, S.L. polos gastos que xerase a imputación de Dativic, S.L. nalgunha causa cuxa responsabilidade fose atribuíble ao usuario, incluídos honorarios e gastos de defensa xurídica, ata no caso dunha decisión xudicial non definitiva.

Propiedade da información aloxada

Dativic, S.L. realiza copias de seguridade dos contidos aloxados nos seus servidores, con todo non se responsabiliza da perda ou o borrado accidental dos datos por parte dos usuarios. De igual xeito, non garante a reposición total dos datos borrados polos usuarios, xa que os citados datos poderían ser suprimidos e/ou modificados durante o periodo do tempo transcorrido desde a última copia de seguridade. Os servizos ofertados, excepto os servizos específicos de backup, non inclúen a reposición dos contidos conservados nas copias de seguridade realizadas por Dativic, S.L., cando esta perda sexa imputable ao usuario; neste caso, determinarase unha tarifa acorde á complexidade e volume da recuperación, sempre previa aceptación do usuario. A reposición de datos borrados só está incluída no prezo do servizo cando a perda do contido sexa debida a causas atribuíbles a Dativic, S.L.

Comunicacións comerciais

En aplicación da LSSI Dativic, S.L. non enviará comunicacións publicitarias ou promocionales por correo electrónico ou outro medio de comunicación electrónica equivalente que previamente non fosen solicitadas ou expresamente autorizadas polos destinatarios das mesmas. No caso de usuarios cos que exista unha relación contractual previa, Dativic, S.L. si está autorizado ao envío de comunicacións comerciais referentes a produtos ou servizos de a Dativic, S.L. que sexan similares aos que inicialmente foron obxecto de contratación co cliente. En todo caso, o usuario pode solicitar que non se lle fagan chegar máis informacións comerciais a través das canles de Atención ao Cliente, tras acreditar a súa identidade.